Вторник, 29 Март 2016 14:12

Положення про членство

 
Затверджено Радою Всеукраїнської громадської організації
"Всеукраїнська асоціація "Кадетська співдружність"
«09» червня 2011 року
Протокол № 6
ПОЛОЖЕННЯ
про членство у Всеукраїнський громадській організації

"Всеукраїнська асоціація "Кадетська співдружність"
Це Положення про членство (далі - Положення) у Всеукраїнський громадській організації "Всеукраїнська асоціація "Кадетська співдружність" (далі - Асоціація) розроблено та прийнято відповідно до Статуту Асоціації.

Положення регулює питання вступу до Асоціації (набуття членства) та виходу (виключення) з Асоціації.

 

1. Порядок вступу до Асоціації та отримання (набуття) статусу члена Асоціації

Членами Асоціації можуть бути фізичні особи: випускники суворовських та нахімовських військових училищ, випускники військових ліцеїв, кадетських корпусів (училищ, класів), викладачі (в тому числі колишні) суворовських та нахімовських військових училищ та ліцеїв, кадетських корпусів (училищ, класів), а також командно - виховний склад суворовських та нахімовських військових училищ та ліцеїв, які визнають Статут Асоціації, підтримують мету та завдання Асоціації, виконують рішення органів управління Асоціації, відповідають вимогам, встановленим для членів Статутом та цим Положенням, що затверджується Радою Асоціації.

Асоційованими членами Асоціації можуть бути громадяни України, не перераховані у абзаці 1 даного пункту, які визнають Статут Асоціації, підтримують мету та завдання Асоціації, виконують рішення органів управління Асоціації, відповідають вимогам, встановленим для членів Статутом та цим Положенням.

 

Членство є нефіксованим та оплатним (членські внески: вступний та щомісячні). Члени Асоціації (в тому числі асоційовані) можуть також здійснювати добровільні благодійні внески та пожертви. Кошти від членських внесків, а також від благодійних внесків (у тому числі в специфічних формах: меценатство, спонсорство, пожертва) розподіляються (Президентом Асоціації або Головою її місцевого осередку - залежно від того, куди надходять внески) у такому порядку: 10 відсотків - на [національні] проекти Асоціації, 90 відсотків - на [місцеві] проекти місцевих осередків Асоціації.

 

Для вступу до Асоціації (набуття статусу члена) кандидат подає до Асоціації такі документи:
 • Анкету-заяву, встановленого Радою Асоціації зразка (Додаток № 1).
 • Документ, що підтверджує сплату вступного членського внеску.
Зазначені документи, кандидат у члени подає Голові місцевого осередку Асоціації або Виконавчому директору Асоціації. Документи можуть бути подані особисто, факсом, електронною поштою або іншим способом.

При вступі до Асоціації, кандидат у члени сплачує вступний членський внесок у розмірі 100 гривень, а після набуття статусу члена - щомісячні членські внески у розмірі 10 гривень. Добровільні благодійні внески (корпоративні та індивідуальні) у розмірах не обмежуються. Членські внески (вступний та щомісячні), а також добровільні благодійні внески можуть сплачуватися на рахунок Асоціації або готівкою безпосередньо в касу Асоціації чи Голові місцевого осередку Асоціації (який діє на підставі типового Положення про місцевий осередок Асоціації та нотаріально завіреної довіреності від Президента Асоціації на збір членських, залучення благодійних внесків та розпорядження їх долею у 90 відсотків). У разі, якщо внески надходять готівкою безпосередньо Голові місцевого осередку Асоціації, він зобов'язаний протягом 5 робочих днів забезпечити переведення або доставку 10 відсотків цих внесків на рахунок або до каси Асоціації, а також надати звіт. Персоніфікований облік сплати членських внесків членами Асоціації здійснюють Виконавчий директор та голови місцевих осередків Асоціації.

Після отримання від кандидата зазначених вище документів Голова місцевого осередку або Виконавчий директор Асоціації передає їх (виносить питання) на найближче засідання Ради Асоціації для прийняття рішення щодо членства. Попереднє рішення щодо членства приймає місцевий осередок Асоціації. На засіданні Ради Асоціації обов'язково оголошується рішення місцевого осередку Асоціації.
Рада Асоціації на своєму засіданні приймає протокольне рішення про прийом до Асоціації простою більшістю голосів від присутніх на засіданні (у разі наявності кворуму). Протокольне рішення є юридичним фактом набуття членства в Асоціації.
Після прийняття рішення Радою, кандидат протягом місяця отримує посвідчення члена Асоціації та відповідний фрачний знак.

2. Права та обов'язки члена Асоціації

Всі члени Асоціації мають рівні права та обов'язки.
Члени Асоціації мають право:
 • Обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації та отримувати інформацію про їх роботу.
 • Брати участь у визначенні основних напрямів діяльності Асоціації, а також у заходах, що проводить Асоціація.
 • Отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу від Асоціації.
 • Одержувати інформаційні видання Асоціації.
 • Обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації та вносити пропозиції щодо вдосконалення її роботи.
• Користуватися символікою Асоціації в порядку та на умовах, передбачених Положенням про символіку Асоціації, що затверджується Загальними зборами Асоціації.
 • Отримувати інформацію про діяльність Асоціації.
 • Бути присутнім на засіданнях Ради Асоціації.
 • Вийти з Асоціації.
Члени Асоціації зобов'язані:
 • Брати активну участь у досягненні мети і завдань Асоціації.
 • Дотримуватись норм Статуту Асоціації.
 • Виконувати рішення керівних органів Асоціації, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Асоціації.
 • Не вчиняти дії, що порочать честь і гідність кадетського співтовариства.
 • Не висловлювати від імені Асоціації власну політичну позицію.
• Сплачувати щомісячні членські внески у розмірі 10 гривень за місяць, що минув (можна сплачувати одноразово - за рік (півроку, квартал).
Членам Асоціації заборонено висловлювати від імені Асоціації чи з посиланням на своє членство в Асоціації політичну позицію, не узгоджену з органами управління Асоціації.

3. Припинення членства в Асоціації
Припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом виходу з Асоціації або виключення з Асоціації. Виключення з Асоціації здійснюється на підставах та в порядку, передбаченому цим Положенням.

Члени Асоціації в будь-який момент можуть вийти з Асоціації за власним бажанням шляхом подання до Голови місцевого осередку або Виконавчого директора Асоціації заяви про вихід у довільній формі.
Члени Асоціації, які не виконують вимог Статуту Асоціації, рішень її керівних органів, без поважних причин не сплачують членські внески (більше 3 місяців), своїми діями чи висловлюваннями принижують (дискредитують) честь і гідність Кадетського співтовариства, а також щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення умисного злочину, можуть бути виключені з членів Асоціації за рішенням Ради Асоціації. Виключення здійснюється за аргументованою ініціативою Загальний зборів Асоціації, Президента Асоціації, Голови та членів Ради Асоціації, місцевого осередку Асоціації або його голови, а у виняткових випадках - будь-якого члена Асоціації.

Виключення з членів Асоціації здійснюється у наступному порядку:
Орган управління Асоціації, її посадова особа або член Асоціації, який ініціює виключення подає до Ради Асоціації відповідну заяву з наведенням відповідних підстав (фактів).
Рада Асоціації, у випадку визнання наведених у заяві підстав (фактів) такими, що принижують (дискредитують) честь та гідність Кадетського співтовариства, приймає рішення про призупинення членства такого члена Асоціації.
Виключення з членів Асоціації здійснюється за рішенням Ради Асоціації, прийнятим 2/3 голосів від присутніх на засіданні членів Ради Асоціації, але не менше ніж 50 відсотками від загального складу Ради Асоціації.
Члени Асоціації, які добровільно вийшли з Асоціації або виключені з її складу, зобов'язані протягом 5 робочих днів здати будь-якій посадовій особі Асоціації своє посвідчення члена Асоціації.

Особи, які добровільно вийшли з Асоціації, можуть повторно вступити до Асоціації у загальному порядку.

Вірно: Президент Асоціації                                   В.Яцина.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Файл с анкетой Вы можете скачать здесь: >>>

Последнее изменение Среда, 30 Март 2016 06:34