Вторник, 29 Март 2016 14:13

С Т А Т У Т

«Зареєстровано»
Міністерством юстиції України
Свідоцтво №
3540
Наказ №719/5
Від  «09» березня 2011 р.
Директор Департаменту легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформагентств

_______________ О.М. Семьоркіна

         підпис

«Затверджено»
Загальними зборами
Громадської організації «Київська міська асоціація випускників суворівських училищ «Кадетська співдружність»
Протокол № 1 від 08 листопада 2010 року
Зі змінами, внесеними рішенням Загальних зборів Громадської організації «Київська міська асоціація випускників суворівських училищ «Кадетська співдружність»

Протокол від 21.01.2011 року

 

 

С Т А Т У Т
Всеукраїнська громадська організація
«Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність»

 

Київ - 2011

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Київська міська асоціація випускників суворівських військових училищ «Кадетська Співдружність», яка зареєстрована 04.03.2005 р. свідоцтво про реєстрацію об'єднань громадян  № 0020-2005 Г.О.  змінила  назву та статус організації на Всеукраїнську громадську організацію «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність».

 

1.2.     Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» (далі - Організація)  є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує громадян України на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

 

1.3.     Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

 

1.4.     Організація утворюється та діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Діяльність Організації поширюється на територію всієї України.

 

1.5.     Організація є вільною у виборі напрямів своєї діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

 

1.6.     Організація не ставить на меті отримання прибутку від своєї діяльності.

2.      НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.     Повна назва Організації українською мовою - Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність».

 

2.2.     Скорочена назва Організації українською мовою - Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність».

 

2.3.     Юридична адреса Організації - 04053, м. Київ, провулок Бехтерівський, 4-В.

3.      ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.     Організація набуває прав юридичної особи відповідно до законодавства України з моменту внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

 

3.2.     Організація має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

 

3.3.     Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право: представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування; ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні; отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності; вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань своєї статутної діяльності; поширювати інформацію, пов'язану зі статутною діяльністю, пропагувати свої ідеї та мету; засновувати  підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством; засновувати засоби масової інформації; створювати установи та організації; вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди.

 

3.4.     Організація має свою символіку, печатку та штампи, а також нагороди (медалі, відзнаки, грамоти тощо). Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

 

3.5.     Діяльність Організації не обмежується строком.

 

3.6.     Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Організації. Члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації, а Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів.      

4.      МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1.     Організація об'єднує фізичних осіб - членів Організації з метою сприяння відтворенню (створенню) системи середніх навчальних закладів закритого типу з роздільним навчанням і професійною направленістю навчання та виховання, допрофесійною підготовкою, направлених на задоволення потреб особистості та держави в підготовці висококваліфікованих управлінських кадрів з масштабним мисленням, високою моральністю, які володіють лідерськими якостями, готові до самовідданої державної служби, визнають верховенство суспільних інтересів, та виявили бажання присвятити свою трудову діяльність виконанню обов'язків в сфері державної служби як військового так і цивільного напрямку.

 

4.2.     Завданнями у Організації є:

 

4.2.1.     Відтворення (відродження) в Україні кадетського руху, традицій і культури, в т.ч. при підготовці офіцерського корпусу - майбутніх захисників Вітчизни.  

 

4.2.2.     Сприяння популяризації ідеї самовідданого служіння суспільним інтересам.

 

4.2.3.     Формування співтовариства випускників суворовських військових училищ,  військових ліцеїв та кадетських корпусів (училищ, класів)  з метою надання взаємодопомоги та підтримки.

 

4.2.4.     Сприяння Членам Організації в захисті їхніх прав та інтересів, надання їм підтримки у взаєминах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування й суспільно-політичними організаціями.

 

4.2.5.     Об'єднання випускників суворовських та нахімовських військових училищ, військових ліцеїв та кадетських корпусів (училищ, класів), їх викладачів та командно-виховного складу (в тому числі колишніх)  задля задоволення їх культурних, соціальних та інших потреб.

 

4.2.6.     Підвищення ролі й авторитету України у світі та в європейському регіоні.

 

4.3.     Для виконання поставлених завдань Організація має право:

 

4.3.1.     Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

 

4.3.2.     Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні.

 

4.3.3.     Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї статутної мети та завдань.

 

4.3.4.     Вносити пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

 

4.3.5.     Розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та мету.

 

4.3.6.     Створювати установи та організації.

 

4.3.7.     Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права.

 

4.3.8.     Засновувати засоби масової інформації.

 

4.3.9.     Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети та завдань.

 

4.3.10. Засновувати власні нагороди (медалі, відзнаки, грамоти тощо) та нагороджувати ними своїх членів та інших осіб, які активно сприяють пропаганді ідей та реалізації мети Організації.

 

4.3.11. Організація також користується іншими правами, передбаченими законами України.

 

4.4.     Основними принципами діяльності Організації є верховенство права, пріоритет суспільних інтересів, незалежність, професіоналізм, демократичність, законність, рівноправність членів, добровільність, справедливість, активність, гласність, прозорість, відкритість та самоврядування. 

 

4.5.     Для виконання статутних завдань Організація співпрацює, шляхом укладення відповідних договорів, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з фізичними та юридичними особами, з іншими об'єднаннями громадян, а також з іноземними та міжнародними організаціями з питань, передбачених цим Статутом та в межах законодавства України.

 

5.      МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1.     В Організації створюються і діють місцеві осередки.

 

5.2.     Місцевими осередками Організації є: обласні (в тому числі організація Автономної Республіки Крим), районні, міські,  районні в містах, сільські, селищні організації.

 

5.3.     Місцеві осередки створюються та ліквідовуються за рішенням Ради Організації.   

 

5.4.     Діяльність місцевих осередків Організації здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту Організації. 

 

5.5.     Структуру місцевих осередків Організації затверджує Рада Організації. 

 

5.6.     Місцеві осередки Організації легалізують свою діяльність відповідно до законодавства України. Місцеві осередки не можуть легалізуватися без рішення Ради.

6.      ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1.     Членами Організації можуть бути фізичні особи: випускники суворовських та нахімовських військових училищ, випускники військових ліцеїв, кадетських корпусів (училищ, класів),  викладачі (в тому числі колишні) суворовських та нахімовських військових училищ та ліцеїв, кадетських корпусів (училищ, класів), а також командно - виховний склад суворовських та нахімовських військових училищ та ліцеїв, які визнають Статут Організації, підтримують мету та завдання Організації, виконують рішення органів управління Організації, відповідають вимогам, встановленим для членів цим Статутом та положенням про членство в Організації, що затверджується Радою Організації.

 

Асоційованими членами Організації можуть бути громадяни України, не перераховані у абзаці 1 даного пункту, які визнають Статут Організації, підтримують мету та завдання Організації, виконують рішення органів управління Організації, відповідають вимогам, встановленим для членів цим Статутом та положенням про членство в Організації.

 

6.2.     Членство в Організації визначається та регулюється відповідно до положення про членство в Організації, що затверджується Радою Організації.

 

6.3.     Членство є нефіксованим та оплатним (членські внески). Кошти від членських внесків розподіляються згідно порядку, встановленого рішенням Ради Організації. Положенням про членство в Організації може бути передбачена квота (не більше 10%) членів, які звільняються від сплати членських внесків.

 

6.4.     Рішення про прийняття до членів Організації приймає Рада Організації на підставі заяви кандидата у члени.

 

6.5.     Припинення членства в Організації.

 

6.5.1.     Припинення членства в Організації здійснюється шляхом виходу з Організації або виключення з Організації. Виключення з Організації здійснюється на підставах та в порядку, передбаченому положенням про членство в Організації.

 

6.5.2.     Члени Організації в будь-який момент можуть вийти з Організації за власним бажанням.

 

6.5.3.     Члени Організації, які не виконують вимог Статуту Організації, рішень її керівних органів, своїми діями чи висловлюваннями принижують честь і гідність кадетського співтовариства, а також щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення умисного злочину, можуть бути виключені з членів Організації за рішенням Ради Організації. Виключення здійснюється за аргументованою ініціативою будь-якого члена Організації.

 

6.5.4.     Виключення з членів Організації здійснюється за рішенням Ради Організації, прийнятим 2/3 голосів від присутніх на засіданні членів Ради, але не менше ніж 50 відсотками від загального складу Ради Організації.

 

6.6.     Члени Організації мають право:

 

6.6.1.     Обирати і бути обраними до керівних органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу.

 

6.6.2.     Брати участь у визначенні основних напрямів діяльності Організації, а також у заходах, що проводить Організація.

 

6.6.3.     Отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу від Організації.

 

6.6.4.     Одержувати інформаційні видання Організації.

 

6.6.5.     Обговорювати будь-які питання діяльності Організації та вносити пропозиції  щодо вдосконалення її роботи.

 

6.6.6.     Користуватися символікою Організації в порядку та на умовах, передбачених положенням про символіку Організації, що затверджується Загальними зборами Організації.

 

6.6.7.     Отримувати інформацію про діяльність Організації.

 

6.6.8.     Бути присутнім на засіданнях Ради Організації.

 

6.6.9.     Вийти з Організації.

 

6.7.     Члени Організації зобов'язані:

 

6.7.1.     Брати активну участь у досягненні мети і завдань Організації.

 

6.7.2.     Дотримуватись норм Статуту Організації.

 

6.7.3.     Виконувати рішення керівних органів Організації, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

 

6.7.4.     Не вчиняти дії, що порочать честь і гідність кадетського співтовариства.

 

6.7.5.     Не висловлювати від імені організації власну політичну позицію.

 

6.7.6.     Сплачувати членські внески.

 

6.8.     Членам Організації заборонено висловлювати від імені Організації чи з посиланням на своє членство в Організації громадську та політичну позицію, не узгоджену з органами управління Організації.

7.      ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1.     Органами управління Організації є:

 

7.1.1.     Загальні Збори - вищий орган управління.

 

7.1.2.     Рада Організації - виконавчий орган управління;

 

7.1.3.     Президент Організації - вища посадова особа Організації.

 

7.1.4.     Секретаріат Організації.

8.      ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1.     Загальні збори Організації - вищий орган управління Організації, який формується з делегатів місцевих осередків Організації. Члени Ради Організації беруть участь у Загальних зборах Організації та є делегатами за посадою.

 

8.2.     Загальні збори Організації скликається Президентом Організації не рідше як раз на два роки. Право на позачергове скликання Загальних зборів Організації має також Рада Організації та не менш як 2/3 місцевих організацій.

 

8.3.     Ініціатор скликання Загальних зборів повинен не пізніше як за 7 календарних днів до проведення Загальних зборів Організації повідомити про її проведення місцеві осередки, членів Ради Організації. Повідомлення має бути направлене поштою, кур'єром, факсимільним, електронним зв'язком, телефонограмою або вручене особисто та має містити інформацію про час, місце проведення Загальних зборів Організації, квоту представництва на них та перелік питань, що плануються до розгляду на них.

 

8.4.     Загальні збори Організації є правомочними за умови реєстрації для участі в них не менше 50 відсотків від загальної кількості делегатів.

 

8.5.     Рішення Загальних зборів Організації приймаються простою більшістю голосів його зареєстрованих учасників (делегатів) та оформляються протоколом.

 

8.6.     Рішення про припинення діяльності Організації або про дострокове припинення повноважень Президента приймається не менш як 75 відсотками голосів зареєстрованих учасників (делегатів) Загальних зборів Організації.

 

8.7.     Загальні збори Організації має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації.

 

8.8.     Виключна компетенція Загальних зборів Організації.

 

8.8.1.     Визначення основних напрямів діяльності Організації.

 

8.8.2.     Обрання персонального складу Ради Організації.

 

8.8.3.     Внесення змін до Статуту Організації.

 

8.8.4.     Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

 

8.8.5.     Прийняття положень про членство в Організації, про Раду Організації, про Секретаріат Організації.

 

8.9.     Рішення Загальних зборів Організації є обов'язковими для виконання усіма членами Організації, органами управління Організації  та органами місцевих осередків Організації.

9.      РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1.     Рада Організації - колегіальний, постійно діючий виконавчий орган управління Організації.

 

9.2.     В період між  Загальними зборами Організації,  Рада Організації виконує функції Загальних зборів  Організації окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Організації.

 

9.3.     Рада Організації складається з шістнадцяти осіб, які обираються Загальними зборами Організації та Виконавчого директора, який є членом Ради Організації за посадою.

 

9.4.     Рада Організації з-поміж своїх членів обирає Голову Ради та Президента Організації.

 

9.5.     Голова Ради Організації очолює Раду Організації, веде засідання Ради та підписує рішення Ради.

 

9.6.     Засідання Ради Організації скликаються Головою Ради Організації один раз на два місяці у порядку, передбаченому положенням про Раду Організації, що затверджується Загальними зборами Організації.

 

9.7.     Про проведення засідання Ради Організації його члени повідомляються в день прийняття  такого рішення. Повідомлення членів про засідання Ради Організації здійснює Виконавчий директор.

 

9.8.     Засідання Ради Організації є правомочним, якщо на ньому присутні більш як 50 відсотків членів Ради Організації.

 

9.9.      До компетенції Ради Організації належить:

 

9.9.1.     Прийняття рішення про створення, ліквідацію місцевих осередків Організації, затвердження їх структури, положень про місцеві осередки Організації.

 

9.9.2.     Затвердження керівників місцевих осередків Організації та прийняття рішення про їх звільнення з посади.

 

9.9.3.     Створення консультативно-дорадчих органів Організації та затвердження  положень про них, обрання персонального складу Секретаріату Організації, Виконавчого директора Організації.

 

9.9.4.     Скликання позачергових Загальних зборів Організації.

 

9.9.5.     Встановлення порядку користування майном Організації.

 

9.9.6.     Здійснення контролю за господарською діяльністю Організації.

 

9.9.7.     Затвердження положень про інформаційну політику Організації, про фінансову політику Організації, про Секретаріат Організації та інших обов'язкових до виконання положень, що регулюють діяльність Організації крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів  Організації.

 

9.9.8.     Прийняття будь-яких рішень, що стосуються діяльності Організації крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Організації.

 

9.10.      Рішення Ради Організації приймаються колегіально на засіданнях Ради Організації простою більшістю голосів від членів Ради, якщо інше не встановлено цим статутом, та оформляються протоколом. При рівному розподілі голосів членів Ради Організації Голова Ради Організації має право вирішального голосу.

 

9.11.      Рішення Ради Організації є обов'язковими для виконання усіма членами Організації та органами місцевих осередків Організації.

 

9.12.      Рада Організації звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Організації.

 

9.13.      Члени Ради Організації сплачують членські внески у подвійному від звичайного розмірі.

10.  ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1.     Президент Організації - є вищою посадовою особою Організації, яка має право без довіреності представляти Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватися від імені Організації.

 

10.2.     Президент Організації обирається Радою Організації з-поміж її членів строком на 2 роки.

 

10.3.     Президент Організації звітує про результати своєї роботи на засіданнях Ради Організації.

 

10.4.     У випадку визнання роботи Президента Організації незадовільною, Загальні збори Організації або Рада Організації можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Президента Організації. Для обрання нового Президента Організації скликається Рада Організації. Рішення про дострокове припинення повноважень Президента Організації приймається не менш, як 75 відсотками голосів зареєстрованих учасників (делегатів) Загальних зборів Організації або членів Ради Організації.

 

10.5.     У межах своєї компетенції Президент Організації:

 

10.5.1. Представляє Організацію у відносинах з державою та третіми особами.

 

10.5.2. Представляє Організацію у відносинах з міжнародними та іноземними організаціями, підприємствами, установами, органами влади та місцевого самоврядування.

 

10.5.3. Має право підпису всіх офіційних, фінансових та банківських документів.

 

10.5.4.  Видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання членами Організації документи, відкриває рахунки в установах банку, видає доручення (довіреності), здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами Організації, в тому числі здійснює відчуження майна (з урахуванням обмежень, встановлених Радою Організації), укладає від імені Організації договори, контракти, в тому числі трудові договори, та вчиняє інші правочини, не заборонені законодавством України та цим Статутом.

 

10.5.5. Приймає будь-які інші рішення, що стосуються діяльності Організації та не суперечать цьому Статуту та законодавству України. 

 

10.5.6. Головує на засіданнях Загальних зборів Організації.

 

10.5.7. Скликає Загальні збори Організації.

 

10.5.8. Здійснює нагородження від імені Організації її членів та третіх осіб.

 

10.5.9. Здійснює контроль за господарською діяльністю Організації.

 

10.6.        Президент Організації має право делегувати частину своїх повноважень іншим членам Організації. У разі неспроможності виконання Президентом Організації своїх обов'язків (хвороба, затримання тощо), його обов'язки тимчасово (до моменту обрання нового Президента) виконує Голова Ради Організації.     

 

10.7.        Рішення Президента Організації, прийняті (видані) ним в межах своїх повноважень,  є обов'язковими для виконання усіма членами Організації та місцевими осередками Організації.

 11.  СЕКРЕТАРІАТ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1.        Секретаріат Організації є адміністративно-виконавчим органом Організації.

 

11.2.        Основними завданнями Секретаріату є:

 

11.2.1. Здійснення організаційно-технічного забезпечення роботи Президента Організації,  Ради  Організації, проведення Загальних зборів Організації;

 

11.2.2. Технічне забезпечення виконання рішень Загальних зборів Організації, Ради  Організації, наказів, розпоряджень та інших рішень Президента Організації;

 

11.2.3. Розробка пропозицій щодо основних заходів, програм діяльності Організації;

 

11.2.4. Інші завдання, визначені Радою Організації.

 

11.3.        Виконавчий директор та персональний склад Секретаріату Організації обирається Радою Організації.

 

11.4.        Очолює Секретаріат Виконавчий директор Організації.

 

11.5.        Виконавчий директор Організації є членом Ради Організації за посадою. Звільнення з посади Виконавчого директора припиняє його право бути членом Ради Організації.

 

11.6.        Виконавчий директор Організації повідомляє членів Ради про засідання Ради Організації, організовує проведення та здійснює технічне забезпечення засідання, ведення протоколу засідання, готує проекти рішень Ради Організації, а також здійснює інші функції, визначені Радою Організації.

 

11.7.        Виконавчий директор Організації представляє Організацію та здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в тому числі з правом підпису фінансових, банківських та інших офіційних документів Організації, на підставі виданої йому довіреності на здійснення організаційно-розпорядчої та адміністративно-господарської діяльності. Довіреність Виконавчому директорові видає Президент Організації.

12.  МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1.     Відповідно до чинного законодавства Організація може мати у власності кошти, майно, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

 

12.2.     Організація може набувати право власності на кошти та майно, передане їй державою, територіальною громадою в установленому порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями, матеріальні цінності, набуті  у відповідності з чинним законодавством.

 

12.3.     Джерелом формування власних ресурсів Організації є: членські та благодійні внески; кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внески від спонсорів.

 

12.4.     Організація має право придбавати майно, отримувати майно в користування на умовах оренди, лізингу, а також набувати майно та кошти на інших підставах, що не заборонені законодавством України.

 

12.5.     Організація має право на майно та кошти, набуті в результаті господарської та іншої діяльності заснованих нею  підприємств та створених установ, організацій.

 

12.6.     Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через свої статутні органи в межах їхньої компетенції.

 

12.7.     Організація, засновані нею підприємства, зобов'язані вести бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

 

12.8.     Організація має право в установленому порядку купувати, продавати, передавати установам, організаціям, обмінювати, віддавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, обладнання, технічні засоби та інші матеріальні цінності.

 

12.9.     Організація може мати будинки, споруди (їх частини), квартири, та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. У власності Організації можуть бути також видавництва та інші підприємства, установи, організації.

13.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1.     Господарська та фінансова діяльність Організації проводиться відповідно до Статуту у межах забезпечення статутної мети та завдань, що не суперечать законодавству України, через засновані Організацією підприємства та створенні установи, організації.

 

13.2.     Загальний контроль господарської діяльності здійснюють Загальні збори та Рада Організації, а поточний - Президент та Виконавчий директор Організації.

14.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

14.1.     Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.

 

14.2.     Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75 відсотків голосів зареєстрованих учасників (делегатів) Загальних зборів Організації. При цьому всі права та обов'язки, що належали Організації, переходять до її правонаступників.

 

14.3.     Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75 відсотків голосів зареєстрованих учасників (делегатів) Загальних зборів Організації.

 

14.4.     Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.

 

14.5.     Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.

 

14.6.     Кошти та інше майно Організації, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації  відповідного виду, або за рішенням суду, у передбачених законодавством випадках, спрямовуються в доход держави.

 

14.7.     Організація не може бути реорганізована в  юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

 

14.8.     Організація може бути ліквідована за рішенням суду у порядку та на підставах встановлених законодавством України.

15.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

15.1.     Зміни до Статуту Організації приймаються Загальними зборами Організації за поданням Ради Організації або з ініціативи не менш як 25 відсотків членів Організації.

 

15.2.     Відповідне рішення Загальних зборів Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість зареєстрованих учасників (делегатів) Загальних зборів.

 

15.3.   У разі внесення змін до цього Статуту, Організація зобов'язана провести їх державну реєстрацію у порядку встановленому законодавством України.

 

Последнее изменение Среда, 30 Март 2016 06:34