Вторник, 29 Март 2016 14:14

ПОЛОЖЕННЯ про місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська асоціація "Кадетська співдружність"

 
Затверджено Радою Всеукраїнської громадської організації
"Всеукраїнська асоціація "Кадетська співдружність"
«09» червня 2011 року
Протокол № 6
ПОЛОЖЕННЯ
про місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації
"Всеукраїнська асоціація "Кадетська співдружність"
 
Це Положення про місцевий осередок (далі - Положення) Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська асоціація "Кадетська співдружність" (далі - Асоціація) розроблено та прийнято відповідно до Статуту Асоціації.
Положення конкретизує статутний порядок утворення і діяльності місцевих осередків Асоціації, їх повноваження та повноваженні їх посадових осіб (голів).

1. Загальні положення
В Асоціації створюються й діють місцеві осередки.
Місцевими осередками Асоціації є: обласні (в тому числі організації Автономної Республіки Крим, мм. Києва і Севастополя), районні, міські, районні в містах, сільські, селищні організації.
Місцеві осередки, члени яких є засновникаими (фундаторами) Асоціації, є первинними, а усі інші - вторинними. Первинні та вторинні місцеві осередки відповідного рівня (обласні, районні, міські тощо) мають рівні права.
Місцеві осередки створюються за ініціативи громадян України - потенційних членів Асоціації, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальній одиниці (області, району, міста тощо), та ліквідовуються - за ініціативи членів Асоціації - членів місцевого осередку, на підставі рішення Ради Асоціації.
Діяльність місцевих осередків Асоціації здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту Асоціації.
Структуру місцевих осередків Асоціації затверджує Рада Асоціації (у разі необхідності або спірних питань - Загальні збори Асоціації).
Місцеві осередки Асоціації легалізують свою діяльність відповідно до законодавства України. Місцеві осередки не можуть легалізуватися без рішення Ради.


2. Мета, завдання та принципи діяльності місцевих осередків

Місцевий осередок Асоціації об'єднує фізичних осіб - членів Асоціації, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальній одиниці (області, району, міста тощо), з метою сприяння відтворенню (створенню) системи середніх навчальних закладів закритого типу з роздільним навчанням і професійною направленістю навчання та виховання, допрофесійною підготовкою, направлених на задоволення потреб особистості та держави в підготовці висококваліфікованих управлінських кадрів з масштабним мисленням, високою моральністю, які володіють лідерськими якостями, готові до самовідданої державної служби, визнають верховенство суспільних інтересів, та виявили бажання присвятити свою трудову діяльність виконанню обов'язків в сфері державної служби як військового так і цивільного напрямку.

Завданнями місцевого осередку Асоціації є адаптовані до регіону діяльності завдання Асоціації, а саме:
відтворення (відродження) в Україні кадетського руху, традицій і культури, в т.ч. при підготовці офіцерського корпусу - майбутніх захисників Вітчизни; всебічна підтримка військових ліцеїв, кадетських корпусів (училищ, класів), що функціонують в регіоні;
сприяння популяризації ідеї самовідданого служіння суспільним інтересам;
формування в регіоні співтовариства випускників суворовських військових училищ, військових ліцеїв та кадетських корпусів (училищ, класів) з метою надання взаємодопомоги та підтримки;
сприяння членам місцевого осередку Асоціації в захисті їхніх прав та інтересів, надання їм підтримки у взаєминах з територіальними підрозділами органів державної влади, органами місцевого самоврядування й суспільно-політичними організаціями;
об`єднання в регіоні випускників суворовських та нахімовських військових училищ, військових ліцеїв та кадетських корпусів (училищ, класів), їх викладачів та командно-виховного складу (в тому числі колишніх) задля задоволення їх культурних, соціальних та інших потреб.

Для виконання поставлених завдань місцевий осередок Асоціації має право:
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в територіальних підрозділах органів державної влади, органах місцевого самоврядування;
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші місцеві та регіональні об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
одержувати від територіальних підрозділів органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань Асоціації;
вносити пропозиції до територіальних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
розповсюджувати інформацію та пропагувати ідеї та мету Асоціації.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про об'єднання громадян" та Статуту Асоціації Загальними зборами (Радою) Асоціації на місцеві осередки Асоціації покладаються окремі функції щодо господарського управління майном (коштами), а саме:
управління коштами, майном, матеріальними та нематеріальними активами, що [1] передані йому в управління (для використання в інтересах статутної діяльності) державою (територіальною громадою) в установленому законодавством порядку, [2] пожертвувані членами місцевого осередку у власність або передані ними у користування Асоціації (місцевого осередку), [3] передані Асоціацією у власність або користування місцевого осередку, [4] набуті в ході статутної діяльності Асоціації (місцевого осередку) або [5] отримані Асоціацією (місцевим осередком), як благодійна допомога;

адміністрування членських внесків (вступного і щомісячних) членів місцевих осередків;

пошук і залучення (в межах адміністративно-територіальних одиниць) благодійної допомоги (благодійних внесків), в тому числі меценатства, спонсорства, пожертв;

розпорядження 90% коштів від членських внесків і благодійної допомоги - використання на місцеві та/або регіональні проекти, відповідно до статутної діяльності.

Основними принципами діяльності місцевих осередків Асоціації є верховенство права, пріоритет суспільних інтересів, незалежність, професіоналізм, демократичність, законність, рівноправність членів, добровільність, справедливість, активність, гласність, прозорість, відкритість та самоврядування.

Для виконання статутних завдань місцеві осередки Асоціації співпрацюють, шляхом укладення відповідних договорів (немайнового характеру), з територіальними підрозділами органів державної влади, органами місцевого самоврядування, з фізичними та юридичними особами, з іншими об'єднаннями громадян, з питань, передбачених Статутом Асоціації та в межах законодавства України й цього Положення. Місцеві осередки Асоціації, що не мають (не набули) статусу юридичної особи, не мають права укладати будь-яких цивільних чи господарських договорів, а також брати на себе будь-які зобов'язання майнового характеру. У разі потреби, такі договори в інтересах місцевого осередку (за ініціативою та обґрунтуванням останнього) укладаються Асоціацією (в особі її Президента).

 

3. Органи управління місцевого осередку Асоціації

3.1. Органами управління місцевого осередку Асоціації є:

Загальні збори [членів] місцевого осередку - вищий орган управління;

Голова місцевого осередку - керівник (посадова особа) місцевого осередку.
3.2. Загальні збори місцевого осередку
Загальні збори місцевого осередку - вищий орган управління місцевого осередку, який складається з усіх [зареєстрованих] членів місцевого осередку.
Загальні збори місцевого осередку скликаються Головою місцевого осередку по мірі необхідності, але не рідше як раз в квартал. Право на позачергове скликання Загальних зборів місцевого осередку мають також 10 відсотків членів місцевого осередку.
Ініціатор скликання Загальних зборів місцевого осередку повинен не пізніше як за 3 календарних дні до проведення Загальних зборів місцевого осередку повідомити про її проведення членів місцевого осередку. Повідомлення має (може) бути направлене поштою, кур'єром, факсимільним, електронним зв'язком, телефонограмою або вручене особисто та має містити інформацію про час, місце проведення Загальних зборів місцевого осередку та перелік питань, що плануються до розгляду на них.
Загальні збори місцевого осередку є правомочними за умови реєстрації для участі в них не менше 50 відсотків від загальної кількості членів місцевого осередку.
Рішення Загальних зборів місцевого осередку приймаються простою більшістю голосів членів місцевого осередку та оформляються протоколом.
Рішення про припинення діяльності місцевого осередку або про дострокове припинення повноважень Голови місцевого осередку приймається не менш як 75 відсотками голосів членів місцевого осередку.
Загальні збори місцевого осередку мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності місцевого осередку. Ці рішення не можуть суперечити Статуту або рішенням вищих органів управління Асоціації.
Виключна компетенція Загальних зборів місцевого осередку:
визначення основних напрямів діяльності (проектів) місцевого осередку;
обрання Голови місцевого осередку;
підтвердження повноважень Голови місцевого осередку, як делегата, або обрання іншого (-их) делегату (-тів) на Загальні збори Асоціації;
прийняття попереднього рішення щодо членства відносно кандидатів;
прийняття рішення про припинення діяльності місцевого осередку.
Рішення Загальних зборів місцевого осередку є обов'язковими для виконання усіма членами місцевого осередку та його Головою.
3.3. Голова місцевого осередку
Голова місцевого осередку - є вищою посадовою особою місцевого осередку, яка має право без довіреності представляти місцевий осередок у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватися від імені місцевого осередку.
Голова місцевого осередку обирається Загальними зборами місцевого осередку з-поміж його членів строком на 2 роки.
Голова місцевого осередку щорічно (як правило, наприкінці року) звітує про результати своєї роботи на (перед) Загальних (-ми) зборах (-ми) місцевого осередку.
У випадку визнання роботи Голови місцевого осередку незадовільною, Загальні збори місцевого осередку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови місцевого осередку. На цьому ж засіданні Загальних зборів місцевого осередку вони повинні обрати нового Голову місцевого осередку. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови місцевого осередку приймається не менш, як 75 відсотками голосів членів місцевого осередку.
У межах своєї компетенції Голова місцевого осередку:
представляє місцевий осередок у відносинах з організаціями, підприємствами, установами, територіальними підрозділами органів державної влади та органами місцевого самоврядування, а також у відносинах з вищими органами управління та посадовими особами Асоціації; є (за посадою) делегатом від місцевого осередку на Загальних зборах Асоціації, якщо інше не визначено Загальними зборами місцевого осередку;
має право здійснює робочого листування та участі у засіданнях Ради Асоціації (з правом дорадчого голосу);
укладає від імені місцевого осередку договори (угоди) немайнового характеру, а також вчиняє інші правочини, не заборонені законодавством України та Статутом Асоціації;
приймає будь-які інші рішення, що стосуються діяльності місцевого осередку та не суперечать цьому Положенню, Статуту Асоціації та законодавству України;
скликає Загальні збори місцевого осередку;
головує на засіданнях Загальних зборів місцевого осередку;
здійснює (за дорученням Президента) нагородження від імені Асоціації членів місцевого осередку та третіх осіб;
приймає документи на вступ до Асоціації від кандидатів у члени Асоціації, виносить питання на розгляд найближчих Загальних зборів місцевого осередку та передає їх (разом з протокольним рішенням Загальних зборів місцевого осередку з цього питання) Виконавчому директору Асоціації для його винесення на найближче засідання Ради Асоціації для прийняття рішення щодо членства;
на підставі нотаріально завіреної довіреності від Президента Асоціації здійснює збір членських (вступного та щомісячних) внесків, пошук і залучення благодійних внесків, а також забезпечує адміністрування усіх цих внесків (90 відсотків - на проекти (програми) місцевого осередку, а 10 відсотків - на національні проекти (програми) Асоціації) та звітність перед уповноваженими Статутом Асоціації органами (посадовими) особами Асоціації й Загальними зборами місцевого осередку (на вимогу 25% членів останнього). Здійснює персоніфікований облік сплати членських внесків членами місцевого осередку.
Голова місцевого осередку (у разі неспроможності виконання своїх обов'язків (хвороба, відпустка, затримання тощо), має право делегувати свої повноваження будь-якому іншому авторитетному члену місцевого осередку, що підтверджується (протокольно) найближчими Загальними зборами місцевого осередку.


4. Майно та кошти місцевого осередку

Місцевий осередок, як правило, не є юридичною особою.
Місцевий осередок може здійснювати управління (користування):
а) 90 відсотками коштів від членських (вступного та щомісячних) та благодійних внесків, в т.ч. спонсорської допомоги, добровільних пожертв;
б) майном, матеріальними та нематеріальними активами, що [1] передані йому в управління (для використання в інтересах статутної діяльності) державою (територіальною громадою) в установленому законодавством порядку, [2] пожертвувані членами місцевого осередку у власність або передані ними у користування Асоціації (місцевого осередку), [3] передані Асоціацією у власність або користування місцевому осередку, [4] набуті в ході статутної діяльності Асоціації (місцевого осередку) або [5] отримані Асоціацією (місцевим осередком), як благодійна допомога.
Як виняток, місцевий осередок, може отримувати / набувати (зберігати за собою при входженні до Асоціації) статус юридичної особи. При цьому, статус юридичної особи надається (зберігається) місцевому осередку на підставі рішення Загальних зборів Асоціації, за поданням Ради Асоціації та ініціативою Загальних зборів місцевого осередку.
У разі набуття (збереження) статусу юридичної особи, місцевий осередок, засновані ним підприємства, зобов'язані вести бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.


5. Припинення діяльності місцевого осередку
Місцевий осередок припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.
5.1. Реорганізація місцевого осередку
Реорганізація місцевого осередку здійснюється на підставі рішення:
Ради Асоціації (простою більшістю голосів). При цьому всі права та обов'язки, що належали місцевому осередку, переходять до її правонаступників.
Загальних зборів місцевого осередку (простою більшістю голосів).
5.2. Ліквідація місцевого осередку
Ліквідація місцевого осередку здійснюється на підставі рішення:
Ради Асоціації (кваліфікованою більшістю голосів - не менше 75 відсотків), а у виняткових випадках (при наявності спору (-ів) - Загальних зборів Асоціації (простою більшістю голосів);
Загальних зборів місцевого осередку (кваліфікованою більшістю голосів - не менше 75 відсотків голосів членів місцевого осередку).
Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно місцевого осередку, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.
Кошти та інше майно місцевого осередку, в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами, а передаються (повертаються) Асоціації, або за рішенням суду, у передбачених законодавством випадках, спрямовуються в доход держави.
Місцевий осередок не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
Місцевий осередок може бути ліквідований за рішенням суду у порядку та на підставах встановлених законодавством України.


Вірно: Президент Асоціації В.Яцина.

 Последнее изменение Среда, 30 Март 2016 06:33