Среда, 30 Март 2016 08:00

Пропозиції до проекту Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи" (зареєстрований 13.12.2010 за № 7455)

 

13 грудня 2010 року Верховною Радою України за № 7455 зареєстрований проект Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи" (далі - законопроект № 7455).

 

У разі прийняття цього законопроекту у запропонованій редакції, існуючі на сьогодні права окремої категорії військовослужбовців, зокрема умови їх пенсійного забезпечення, установлені законами та іншими нормативно-правовими актами України, будуть значно звужені (скасовані).

 

А відтак, положення цього законопроекту, у частині, що стосується  змін у системі пенсійного забезпечення військовослужбовців, суперечать Конституції України, зокрема статті 22, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, та статті 58, відповідно до якої Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, й не можуть скасовувати вже набуті громадянами права.

 

Крім того, прийняття запропонованої редакції законопроекту порушить конституційні гарантії, закріплені статтею 24 Конституції України, оскільки не дозволить зберегти рівні умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, звільнених в різні роки, а навпаки призведе до диспропорції та соціальної несправедливості щодо права на пенсію між військовослужбовцями, звільненими з військової служби навіть з різницею в один день після набуття чинності цим законопроектом.

 

1-2. Так, відповідно до пункту "а" частини першої статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям та іншим особам, зазначеним у цьому Законі, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, у тому числі на пільгових умовах (на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей").

 

Іншими словами, на теперішній час певна категорія військовослужбовців та осіб, прирівняних до них, вже набула право на пенсію за вислугу років відповідно до чинної редакції Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", з урахуванням вислуги років, обчисленої на пільгових умовах.

 

Підтвердженням цьому може свідчити той факт, що свого часу (до 1 січня 2008 року) держава навіть матеріально заохочувала військовослужбовців, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством України і яких залишено на службі, встановлюючи їм окремі щомісячні додаткові види грошового забезпечення компенсаторного характеру. Так, пунктом 3 Указу Президента України від 04.10.1996 № 925/96 "Про грошове забезпечення військовослужбовців та умови оплати праці працівників Служби безпеки України" військовослужбовцям Служби безпеки України, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством України і яких залишено на службі, установлювалася щомісячна надбавка у розмірі 50 відсотків окладів грошового забезпечення.

 

Водночас з цим, у разі прийняття Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи" (у редакції проекту від 13.12.2010 № 7455), ця категорія осіб фактично втратить вже набуте ними раніше право на пенсію, оскільки відповідно до положень вищезгаданого законопроекту особи, звільнені з військової служби з 1 лютого 2011 року, матимуть право на пенсію лише у разі наявності на день звільнення вислуги на військовій службі 21 календарний рік і більше (з послідуючим збільшенням щорічно до 25 років). Тобто, до розрахунку вислуги років, що дає право на пенсію, буде включатися виключно вислуга у календарному обчисленні.

 

З огляду на викладене, положення законопроекту № 7455 у цій частині суперечать основним положенням Конституції України, зокрема статті 22, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, та Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", зокрема статті 1-2, якою закріплено, що військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України. Разом з цим, згідно зі статтею 2 цього ж Закону ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України.

 

Конституційний Суд України неодноразово розглядав проблему, пов'язану з реалізацією права на соціальний захист та неприпустимістю обмеження конституційного права громадян на достатній життєвий рівень, і сформулював правову позицію, згідно з якою Конституція та закони України виокремлюють певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До них, зокрема, належать громадяни, яким пенсія призначається за спеціальними законами. У рішеннях Конституційного Суду України зазначалося, що пільги, компенсації, гарантії є видом соціальної допомоги і необхідною складовою конституційного права на достатній життєвий рівень, тому звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22 Конституції України не допускається (рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 № 8-рп/99, від 20.03.2002 № 5-рп/2002, від 17.03.2004 № 7-рп/2004, від 01.2004 № 20-рп/2004, від 11.10.2005 № 8-рп/2005, від 09.07.2007 № 6-рп/2007).

 

До того ж, як вбачається, на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, що є письмовою угодою, укладеною між громадянином і державою, розповсюджується законодавство України, що є (було) чинним на момент укладення контракту. Держава при укладенні контракту, у свою чергу, зобов'язується забезпечити належні умови для додержання особистих прав і свобод військовослужбовця, включаючи надання пільг, гарантій і компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами. Цілком очевидно, що йдеться про права військовослужбовця та їх гарантії, закріплені законодавством, що є чинним саме на момент укладення такого контракту.

 

3. Ще одним положенням законопроекту № 7455, що суперечить Конституції України, є зменшення максимального розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", з 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення (у чинній редакції) до 80 процентів (у законопроекті № 7455).

 

Так, певна категорія військовослужбовців на сьогодні вже набула право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у розмірі 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

 

Разом з цим, прийняття запропонованої редакції законопроекту № 7455 призведе до звуження обсягу існуючих прав цієї категорії осіб, що згідно зі статтею 22 Конституції України є не допустимим.

 

У зв'язку з цим, цікавим вбачається досвід запровадження аналогічних пенсійних реформ в окремих європейських країнах. Так, урядом Республіки Польща (РП) на сьогодні активно продовжується робота щодо запровадження пенсійної реформи стосовно співробітників правоохоронних органів та спеціальних служб РП, основною метою якої є створення гідних умов праці, відповідного грошового та пенсійного забезпечення, а також мотивації проходження служби триваліший проміжок часу.

 

Однак, зазначена пенсійна реформа надаватиме можливість вибору між двома положеннями пенсійного законодавства і що найважливіше, не відміняє вже набутих громадянами прав. Так, положення пенсійної реформи будуть розповсюджуватися тільки на співробітників, які вступили на службу з часу запровадження нової системи пенсійного забезпечення. А до співробітників, які мають намір залишитися на службі після запровадження пенсійної реформи та на цей день матимуть щонайменше 15 років вислуги, застосовуватимуться попередні правові норми щодо нарахування пенсійного забезпечення. Іншими словами, співробітники, що вже набули право на пенсію на день запровадження нової пенсійної системи, зберігатимуть за собою право застосовувати (реалізовувати) норми попереднього пенсійного законодавства (довідка додається).

 

У цілому, прийняття Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи" у запропонованій законопроектом № 7455 редакції, звузить існуючі на сьогодні права військовослужбовців та, як наслідок, на фоні зупинення низки соціальних пільг військовослужбовців, проведених законами України про державний бюджет, не дозволить зберегти професійно підготовлений та висококваліфікований кадровий потенціал Збройних Сил України, розвідувальних і правоохоронних органів та інших військових формувань України, та сформувати в майбутньому мотиваційні стимули до тривалішого проходження військової служби.

 

Крім того, проект Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи" не врегульовує (усуває) вже існуючі суттєві вади чинного законодавства у сфері пенсійного забезпечення військовослужбовців.

 

4. Зокрема, було б логічним поступово, за три роки (починаючи з 1 січня 2011 року) збільшити з 24 до 60 місяців термін, з якого визначаються та відповідно обчислюються для нарахування пенсії військовослужбовцям щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премія.  Це б дозволило [1] уніфікувати цей термін (60 місяців) з іншими видами державної служби, в т.ч. спеціальними, для яких проектом Закону встановлюється саме такий термін (60 місяців) для обчислення пенсії (відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" "...військова служба є державною службою особливого характеру..."), [2] створити більш соціально справедливу та хронологічно стабільну модель пенсійного забезпечення, а також [3] суттєво знизити зловживання, що все ще зберігаються (шляхом встановлення окремим військовослужбовцям або іншим особам, які підпадають під дію Закону, та звільняються, в останні 24 місяці перед їх звільненням, максимально допустимих законодавством розмірів надбавок (доплат, підвищень) та штучно "завищеної" премії).

При цьому, "відправною точкою" можна було б вважати 1 січня 2008 року - введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007р. №1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб". Таким чином, з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2010 року - 36 місяців, що дозволяє встановити: з 1 січня 2011 року - 36 місяців, з 1 січня 2012 року - 48 місяців, з 1 січня 2013 року - 60 місяців.

5. Також доцільно було б врегулювати питання (порядок) й перерахунку військових пенсії у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій діючих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових або збільшенням існуючих щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премії (норма прямо  передбачена статтею 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб").

 

Зробити такий перерахунок обов'язковим для пенсій максимальний розмір яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не перевищує дванадцяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність, оскільки сьогоднішній стан справ призводить до невиправданого "розшарування" (за розмірами пенсій) серед військових пенсіонерів, які звільнилися до та після 1 січня 2008 року з однакових посад й мають однакову вислугу, та, як наслідок, зростання соціальної напруги серед них, оскільки, починаючи з 1 січня 2008 року (останній централізований перерахунок пенсій), незважаючи на збільшення протягом 2008-10 рр. існуючих щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій, перерахунок військових пенсій не здійснюється.

Сутність проблеми. Конституція України (стаття 46) зазначає, що "громадяни мають право на соціальний  захист, що включає право на забезпечення їх у  разі  повної,  часткової  або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом...".

У Преамбулі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст.399 ) зазначається, що "держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом,... перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення,...  надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному  рівні  заходів, спрямованих на їх соціальний захист".

У статті 43 (Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій) цього Закону зазначається, що "пенсії ... обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

 

При цьому, його статтею 63 (Перерахунок раніше призначених пенсій) визначено, що "перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають  право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей  у  зв'язку  із  введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є  у  пенсійній  справі, а  також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

 

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12  місяців  з дня подання додаткових документів...

 

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом,  або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього  Закону.

 

З моменту прийняття та введення в дію (з 1 січня 2008 року), Кабінетом Міністрів України постанови від 07.11.2007р. №1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є військові формування, декілька (!) разів підвищувалося грошове забезпечення військовослужбовцям шляхом зміни (фактично - збільшення) розмірів додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премії.

 

У результаті, з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2010 року грошове забезпечення діючих військовослужбовців у середньому зросло майже на 50% (у півтора рази), однак пенсія військовим пенсіонерам за 3 роки не перераховувалася, оскільки дані про такі зміни (підвищення) Пенсійному фонду цими центральними органами виконавчої влади в установленому порядку не повідомлялися, а видані нормативно-правові акти щодо змін (підвищень), здебільшого завуальовувалися під акти щодо виконання державного бюджету на відповідний рік та у Міністерстві юстиції України - не реєструвалися.

 

Довідка: суттєве підвищення (до 100% грошового забезпечення) стосувалося усіх військових моряків та льотчиків - постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2010р. № 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ". Крім того, протягом 2008-2010 рр. практично усі "силові" відомства своїми відомчими актами підвищували розмір окремих (додаткових) видів грошового забезпечення та/або премії (в межах розмірів, визначених постановою КМУ від 07.11.2007р. № 1294) окремим категоріям діючих військовослужбовців: МО, МВС, СБ України - двічі, УДО, СЗР, Адміністрація ДПС України - тричі.

 

Як наслідок, військові пенсіонери, щомісячно, протягом останніх 3 років, фактично "обкрадаються" на суму від 250 до 1000 грн.

 

При цьому, керівництво Пенсійного фонду та центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є військові формування, (у відповідях на чисельні письмові звернення ветеранів та пенсіонерів) цинічно  посилається на пункт 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393", де зазначається, що "...перерахунок пенсії проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення...", а Кабінет Міністрів України (щодо військовиків), як відомо, таких рішень (про зміну - підвищення) не приймав - вони приймалися виключно центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є військові формування.

 

Ніхто з ветеранів і пенсіонерів не заперечує, що потрібно підтримувати та стимулювати до служби (в т.ч. для збереження на службі) діючих військовослужбовців, але ж не варто забувати (дискримінувати) й тих, хто чесно відслужив державі - ветеранів і пенсіонерів військової служби, серед яких велика кількість заслужених людей, оскільки сьогоднішні військовики завтра або з часом теж стануть "колишніми".

 

Україна вперто повторює помилки у цій сфері (пенсійного забезпечення військовослужбовців) Російської Федерації й нічому не вчиться.

 

З огляду на викладене, з метою недопущення при прийнятті Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи"(у редакції законопроекту від 13.12.2010 № 7455) звуження змісту та обсягу існуючих прав військовослужбовців, в т.ч. випускників суворовських (нахімовських) військових училищ, військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, на пенсію за вислугу років, вже набутих на сьогодні відповідно до чинного законодавства України, а також прав військових пенсіонерів - випускників суворовських (нахімовських) військових училищ, військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, пропонується внести до підпункту 15 пункту 7 розділу ІІ законопроекту № 7455 (щодо внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб") такі зміни:

 

1) запропоновану редакцію пункту "а" статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" доповнити новим абзацом такого змісту:

 

"Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, а також іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом до 31 січня 2011 року, пенсії за вислугу років призначаються на умовах, визначених цим пунктом у чинній станом на 31 січня 2011 року редакції, незалежно від віку та дати звільнення зі служби;";

 

2) запропоновану редакцію пункту "а" частини першої статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" доповнити новим абзацом такого змісту:

 

"Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, а також іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом до 31 січня 2011 року, пенсії за вислугу років призначаються у розмірах, визначених цим пунктом у чинній станом на 31 січня 2011 року редакції, незалежно від віку та дати звільнення зі служби;";

 

3) запропоновану правову норму щодо заміни у частині другій статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" цифр "90" цифрами "80" виключити з тексту законопроекту.

 

4) частину третю статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" після слів "щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в" доповнити словами "розмірі, що визначаються: з 1 січня 2011 року - за 36 останніх календарних місяців служби підряд перед звільненням; з 1 січня 2012 року - за 48 останніх календарних місяців служби підряд перед звільненням; з 1 січня 2013 року - за 60 останніх календарних місяців служби підряд перед звільненням," та викласти у такій редакції:

 

"Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом,  особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, а також щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірі, що визначаються:

 

з 1 січня 2011 року - за 36 останніх календарних місяців служби підряд перед звільненням;

 

з 1 січня 2012 року - за 48 останніх календарних місяців служби підряд перед звільненням;

 

з 1 січня 2013 року - за 60 останніх календарних місяців служби підряд перед звільненням,

 

у порядку, встановленому  Кабінетом Міністрів України".

 

5) частину третю статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" доповнити та викласти у такій редакції:

 

"Усі призначені за цим Законом пенсії, максимальний розмір яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не перевищує дванадцяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність, підлягають обов'язковому перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових або збільшенням існуючих щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на підставі заяви пенсіонера та поданих ним додаткових документів, які дають право на подальше підвищення пенсії, або у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок  перерахунку  пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених  пенсій".

Член Ради Всеукраїнської громадської організації
"Всеукраїнська асоціація "Кадетська співдружність"
магістр державного управління,
ветеран військової служби, полковник запасу                 І. Глова

 

 

Последнее изменение Среда, 30 Март 2016 08:01